Zápis

Velmi rádi Vás po předchozí domluvě přivítáme na prohlídce školy. Nepořádáme jednotlivé dny otevřených dveří, věnujeme se Vám vždy individuálně.

Zápis do mateřské školy Fantazie na školní rok 2022/2023

Přesný termín zápisu stanoví ředitelka MŠ po dohodě se zřizovatelem a zveřejní jej způsobem v místě obvyklým (§ 34 odst. 2 školského zákona) - na webových stránkách školy, a to nejpozději do 15. dubna 2022.

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., je pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné.

Rodiče dětí 5- ti letých a starších mají tedy povinnost zapsat dítě do mateřské školy. Nemusí však dodržet spádovost, ale mohou děti přihlásit do soukromé mateřské školy, mimo vymezený školský obvod. Soukromá škola pak oznámí spádové MŠ, že dítě bylo přijato k povinnému předškolnímu vzdělávání do soukromé MŠ.

 1. Fáze - Vydávání přihlášek

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat, v období vydávání přihlášek těmito způsoby:

 • A) elektronické vydání žádosti ZDE,
 • B) nebo vyzvednutí v MŠ Fantazie v pracovní době 8.00 – 15.00 hod.
 1. Fáze – Sběr žádostí (přihlášek)

Žádost musí obsahovat:

 • vytištěnou a podepsanou Žádost o přijetí do MŠ, kterou naleznete ZDE,
 • kopii rodného listu dítěte, na které bude napsán text: „Souhlasím s jeho užitím pro účely zápisu do MŠ Fantazie.“ (jen pro kontrolu totožnosti dítěte a zákonných zástupců – mateřská škola prohlašuje, že po skončení správního řízení budou všechny kopie rodných listů skartovány), připojte Váš podpis,
 • řádně vyplněnou Přihlášku dítěte k zápisu do MŠ ZDE, včetně potvrzení od lékaře o řádném očkování dítěte.

Podání žádosti:
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – přihlášku doručit následujícími způsoby:

 • poštou(rozhodující je datum podání na poštu),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, na adresu: fucikova@msfantazie.cz,
 • osobní podání(ředitelce mateřské školy Lucii Fučíkové po předchozí telefonické domluvě),
 • do schránky mateřské školy na adrese Voroněžská 5, 616 00 Brno.

O zaevidování žádosti o přijetí budete informováni e-mailem na kontaktní adresu z žádosti.

 1. Fáze – Přijímací řízení

Škola Vám v termínu ……………… osobně nebo písemně doručí „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte“.

Podání přihlášky je možné i po termínu……………, po třetí fázi, v případě volné kapacity.

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ:

 • věk dítěte,
 • absolvování povinných pravidelných očkování,
 • sebeobsluha (předpokládá se dopomoc),
 • motorické dovednosti odpovídající aktivitám MŠ (vycházka, pobyt na školní zahradě, výlet apod.),
 • úhrada školného a další povinnosti vyplývající ze Školního řádu.

Pobyt dětí může začínat tzv. adaptačním obdobím, často za účasti rodičů. Délka adaptační doby se stanoví na základě individuální domluvy rodiče a učitelky.

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.