Zápis

Velmi rádi Vás po předchozí domluvě přivítáme na prohlídce školy. Nepořádáme jednotlivé dny otevřených dveří, věnujeme se Vám vždy individuálně.

ZÁPIS K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY FANTAZIE PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období 2.5. do 5.5. 2023.

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., je pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné.

Rodiče dětí 5- ti letých a starších mají tedy povinnost zapsat dítě do mateřské školy. Nemusí však dodržet spádovost, ale mohou děti přihlásit do soukromé mateřské školy, mimo vymezený školský obvod. Soukromá škola pak oznámí spádové MŠ, že dítě bylo přijato k povinnému předškolnímu vzdělávání do soukromé MŠ.

 

I. Fáze - Vydávání přihlášek

Vydávání přihlášek v období 1.4. – 30.4. 2023.

Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy je možné získat těmito způsoby:

 • elektronicky - Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si můžete stáhnout ZDE
 • osobní vyzvednutí Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v kanceláři MŠ Fantazie, a to každý pracovní den od 8 do 13 hod.

 

II. Fáze – Sběr žádostí

V termínu od 2.5. do 5.5. 2023 proběhne sběr žádostí.

Žádosti nelze přijímat předčasně, je nutné dodržet termin sběru žádostí, viz výše.

 

Dokumenty potřebné k zápisu:

1. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, včetně potvrzení od lékaře

2. Kopii rodného listu dítěte, na které bude uvedeno: „Já zákonný zástupce dítěte souhlasím s užitím rodného listu pro účely zápisu do MŠ Fantazie.“ připojte Váš podpis.

3. Cizí státní příslušníci (mimo EU) předloží u zápisu: - platný trvalý pobyt na území ČR.

 

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – přihlášku doručit následujícími způsoby:

 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, na adresu: fucikova@msfantazie.cz,
 • osobní podání (ředitelce mateřské školy Lucii Fučíkové po předchozí telefonické domluvě),
 • do schránky mateřské školy a to na adrese Voroněžská 5, 616 00 Brno

O zaevidování Žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání o přijetí budete informováni e-mailem na kontaktní adresu žádosti.

 

III. Fáze – Vyhodnocování žádostí

Od 15.5. 2023 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ Fantazie. Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny na webových stránkách mateřské školy a na vývěsce MŠ.

Mateřská škola Vám v termínu od 15.5. - 19.5. 2023 osobně nebo písemně doručí „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte“.

Podání přihlášky je možné i po 19.5. 2023, po třetí fázi, v případě volné kapacity Mateřské školy Fantazie.

Podle §36 odst.3 zákona č.500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má účastník řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a rovněž má možnost navrhnout doplnění podkladů či důkazního řízení. S obsahem spisu se lze seznámit dne 15.5. 2023 v době od 10 do 12 hod. v kanceláři mateřské školy.

 

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Fantazie:

 • věk dítěte,
 • absolvování povinných pravidelných očkování,
 • sebeobsluha (předpokládá se dopomoc),
 • motorické dovednosti odpovídající aktivitám MŠ (vycházka, pobyt na školní zahradě, výlet, apod.),
 • úhrada školného a další povinnosti vyplývající ze Školní řádu a Smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání dítěte.

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

V Brně dne 27.01. 2023

Lucie Fučíková

ředitelka Mateřské školy Fantazie

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2023 a 2024

Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání šk. rok 2023 a 2024

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.