Zápis k předškolnímu vzdělávání

do mateřské školy fantazie pro školní rok 2024/2025

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná 04.05. 2024 od 8:30 do 15:30 hod.

 

1) Vydávání žádostí probíhá v období 01.02. – 14.04. 2024.

Žádost o přijetí dítě k předškolnímu vzdělávání do mateřské školy je možné získat těmito způsoby:

2) Uzávěrka přihlášek je 19.04. 2024.

Pro zápis je nutné vyplnit elektronickou přihlášku do Mateřské školy Fantazie

3) ZPŮSOBY PODÁNÍ ŽÁDOSTI O PŘIJETÍ:

 • osobní podání (ředitelce mateřské školy, a to po předchozí telefonické domluvě),
 • poštou,
 • datovou schránkou
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, na adresu: fucikova@msfantazie.cz

Po zaevidování Žádosti o přijetí dítě k předškolnímu vzdělávání budete informováni na  e-mail uvedený v žádosti o přidělení registračního čísla.

4) DOKUMENTY POTŘEBNÉ K ZÁPISU:

 • Žádost o přijetí dítě k předškolnímu vzdělávání, včetně potvrzení od lékaře (na žádosti musí být originální podpisy obou zák. zástupců),
 • Rodný list dítěte (k nahlédnutí),
 • Občanský průkaz zástupce dítěte,
 • Cizí státní příslušníci (mimo EU) předloží u zápisu platný trvalý pobyt na území ČR.

5) ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY FANTAZIE SE KONÁ V TERMÍNU 04.05. 2024 od 08:30 – 15:30 hod. za účasti dítěte a jeho zástupců v Mateřské škole Fantazie.

6) VYHODNOCOVÁNÍ ŽÁDOSTÍ

Od 17.05. 2024 můžete očekávat informaci o přijetí/nepřijetí Vašeho dítěte do MŠ Fantazie. Výsledky přijímacího řízení budou uveřejněny na webových stránkách mateřské školy a na vývěsce MŠ. Děti budou uvedeny pod registračními čísly, které zástupci dětí obdrželi.

Podání žádosti je možné i po termínu zápisu, a to v případě volné kapacity Mateřské školy Fantazie.

Podle §36 odst.3 zákona č.500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má účastník řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a rovněž má možnost navrhnout doplnění podkladů či důkazního řízení. S obsahem spisu se lze seznámit dne 13.05. 2024 v době od 10 do 12 hod. v kanceláři mateřské školy.

7) ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ

ROTHODNUTÍ O PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠK. ROK 2024/2025 ZDE: Rozhodnutí o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání pro rok 2024/2025

KRITÉRIA PRO PŘIJETÍ DÍTĚTE DO MATEŘSKÉ ŠKOLY FANTAZIE:

 • věk dítěte,
 • absolvování povinných pravidelných očkování,
 • sebeobsluha (předpokládá se dopomoc),
 • motorické dovednosti odpovídající aktivitám MŠ (vycházka, pobyt na školní zahradě, výlet, apod.),
 • úhrada školného a další povinnosti vyplývající ze Školní řádu a Smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání dítěte.

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitelka mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

 

V Brně dne 19.01. 2024

Lucie Fučíková
ředitelka Mateřské školy Fantazie

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.