Zápis

Velmi rádi Vás po předchozí domluvě přivítáme na prohlídce školy. Nepořádáme jednotlivé dny otevřených dveří, věnujeme se Vám vždy individuálně.

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY FANTAZIE NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období 2.-13. května 2022.

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., je pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné.

Rodiče dětí 5- ti letých a starších mají tedy povinnost zapsat dítě do mateřské školy. Nemusí však dodržet spádovost, ale mohou děti přihlásit do soukromé mateřské školy, mimo vymezený školský obvod. Soukromá škola pak oznámí spádové MŠ, že dítě bylo přijato k povinnému předškolnímu vzdělávání do soukromé MŠ.

 

 1. Fáze - Vydávání přihlášek

Vydávání přihlášek v období 1.4. – 30.4.2022.

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat těmito způsoby:

 • elektronické vydání žádosti ZDE
 • nebo vyzvednutí v MŠ Fantazie v pracovní době 8 – 15 hod.

 

 1. Fáze – Sběr žádostí (přihlášek)

Od 2.5. do 13.5.2022 v době 8 – 17 hod.

Dokumenty potřebné k zápisu:

 • vytištěnou a podepsanou Žádost o přijetí do MŠ, kterou naleznete ZDE,
 • kopii rodného listu dítěte, na které bude napsán text: „Souhlasím s jeho užitím pro účely zápisu do MŠ Fantazie.“ (jen pro kontrolu totožnosti dítěte a zákonných zástupců – mateřská škola prohlašuje, že po skončení správního řízení budou všechny kopie rodných listů skartovány), připojte Váš podpis,
 • řádně vyplněnou Přihlášku dítěte k zápisu do MŠ ZDE včetně potvrzení od lékaře, kde je i potvrzení o řádném očkování dítě.

Podání žádosti:

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – přihlášku doručit následujícími způsoby:

 • poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, na adresu: fucikova@msfantazie.cz,
 • osobní podání (ředitelce mateřské školy Lucii Fučíkové po předchozí telefonické domluvě),
 • do schránky mateřské školy na adrese Voroněžská 5, 616 00 Brno

O zaevidování žádosti o přijetí budete informováni e-mailem na kontaktní adresu z žádosti.

 

 1. Fáze – Přijímací řízení

16. – 20.5.2022

Škola Vám v termínu 16. – 20.5.2022 osobně nebo písemně doručí „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte“.

Podání přihlášky je možné i po 20.5.2022, po třetí fázi, v případě volné kapacity Mateřské školy Fantazie.

Podle §36 odst.3 zákona č.500/2004 sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, má účastník řízení možnost vyjádřit se před vydáním rozhodnutí k podkladům rozhodnutí a rovněž má možnost navrhnout doplnění podkladů či důkazního řízení. S obsahem spisu se lze seznámit dne 12.5.2022 v době od 10 do 12 hod. v kanceláři mateřské školy.

 

Kritéria pro přijetí dítěte do MŠ Fantazie:

 • věk dítěte,
 • absolvování povinných pravidelných očkování,
 • sebeobsluha (předpokládá se dopomoc),
 • motorické dovednosti odpovídající aktivitám MŠ (vycházka, pobyt na školní zahradě, výlet, apod.),
 • úhrada školného a další povinnosti vyplývající ze Školní řádu a Smlouvy o zajištění předškolního vzdělávání dítěte.

O přijetí dětí do mateřských škol rozhoduje ředitel(ka) mateřské školy v přijímacím řízení, které končí uplynutím lhůt stanovených správním řádem. Případná nově vzniklá místa se obsazují v souladu se školským zákonem.

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2022 a 2023

Seznam přijatých dětí dle registračních čísel - školní rok 2022 a 2023.pdf [58,1 kB]

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.