Jsme výjimečná mateřská škola

Přijďte se k nám podívat v rámci dne otevřených dveří a nepropásněte zápis svého dítěte do školního roku 2024/2025.

Základním prostředkem vzdělávání dětí ve Fantazii je hra a otevřená komunikace

Vaše dítě je jedinečné a my mu dáme ten nejlepší start do života. Na základě mnohaletých zkušeností vytváříme prostředí bohaté na podněty, jsme průvodci ve vzdělání, poznávání a objevování světa. U nás děti díky široké nabídce činností a množství zajímavých pomůcek aktivně rozvíjejí svůj potenciál a učí se spoustě nových dovedností. Podporujeme v dětech radost z učení, přemýšlení o světě svojí hlavou a naslouchání druhým. Ve Fantazii získávají děti sebedůvěru a partnerský vztah se svým učitelem. Učíme děti porozumět pravidlům a svým povinnostem. Vaše děti tak ve Fantazii získají zkušenosti, ze kterých budou čerpat celý život.

  • Probouzíme přirozenou zvídavost.
  • Podporujeme hru a praktické dovednosti.
  • Přirozenou formou provádíme dítě cestou poznání až k přechodu do základní školy. Pomocí všech smyslů se děti přirozeně učí chápat přírodní zákony, rozvíjí předmatematické schopnosti a před začátkem učení psaní.
O Fantazii

Angličtina ve třídě

Již od vzniku mateřské školy Fantazie v roce 2012 je součástí našeho vzdělávacího plánu také anglický jazyk. Naše filozofie je vytvářet vhodné/bilingvní a přínosné prostředí pro děti, které jim umožní rozvíjet osobnost v tom nejdůležitějším absorbujícím období života. Anglický jazyk mohou děti vnímat a vstřebávat přirozeně během celého dne.

Od začátku školního roku 2018/2019 používáme novou metodiku od společnosti ZuZu English pro výuku anglického jazyka. Tento styl výuky má mnoho společného s našimi metodami výuky a je rozpracován na období tří let. Její výhodou je možnost sdílení témat a písní s rodiči a tím i úžasná příležitost propojit dění ve školce s rodinou. Možnost poslechnout si společně anglické písně a ukázat výrobek k písni rodičům je pro děti motivující.

Smysl našeho přístupu při vzdělávání v anglickém jazyce není mít z dětí rodilé mluvčí, ale dát dětem možnost naposlouchat anglický jazyk od rodilých mluvčí prostřednictvím písní a tím vybudovat pevný základ pro další osvojování anglického jazyka.

Naše zásady vzdělávání jsou učení prožitkem, propojení s realitou, systematičnost a pravidelný kontakt s angličtinou dětem dávají možnost rozvíjet znalosti anglického jazyka tím nejlepším způsobem.

  

Angličtiny v rámci Třídního Vzdělávacího Plánu v českém jazyce

V každé třídě si učitelka českého jazyka připravuje okruhy a témata, které chce dětem představit pomocí motivačních pohádek, vyprávění, okruhy tematicky spojené s ročním obdobím a tradicemi atp. a díky nímž se rozvíjí u dětí jednotlivé oblasti.

Na základě „českého“ třídního vzdělávacího plánu si lektor anglického jazyka připravuje anglickou verzi daných témat a propojuje tak to, co se děti dozví v českém jazyce s angličtinou. Tento styl se zaměřuje na výuku obsahu předmětů v anglickém jazyce. Jinými slovy učení se nových schopností, dovedností a vědomostí pomocí druhého jazyka nežli v druhém jazyce. To znamená, že druhý jazyk, v našem případě angličtina, je něco jako pomůcka pro učení se samotnému obsahu. (Př. Děti budou mít hlavní téma počasí „The weather“ hlavní cíl bude naučit se slovíčka spojená s počasím. Děti dostanou, vystříhají z časopisů nebo si nakreslí různé obrázky na téma počasí a budou mít za úkol je velmi jednoduše popsat v češtině a potom s pomocí učitelky v angličtině. Tato aktivita se může stát částí ranních aktivit a tím i každodenní rutinou. Dále může být tato aktivita propojena s oblečením a tím, co se nosí v určitém počasí. Děti se budou učit, co by si měli obléct atp.).

Takovýchto témat je mnoho: vše o mně, můj den, škola, moje rodina a domov, kamarádi, jídlo a pití zvířata, příroda, roční období, ale také všechny dobré návyky jako samoobslužné návyky (obouvání, oblékání, stolování), pomoc druhému, úklid a mnoho dalších oblastí.

Začátek bude pozvolný. Začneme pozdravem, potom bude následovat postupné upevňování si ranních aktivit, které budou opakovány každý den. Tato rutina by měla upevnit pocit bezpečí a dobrý pocit ze známého prostředí, kde děti ví, co je čeká.

Cílem předškolního vzdělávání není naučit dítě plynule hovořit anglicky, ale získat pozitivní vztah k tomuto jazyku, který mu umožní snadné další učení.

Pokud se děti učí přirozenou cestou a cokoliv nového je jim prezentováno formou hry, jejich postoj k objevování a učení se nových věcí je pozitivní. A to je také to, co jim nezavře cestu k vytvoření si kladného vztahu k jazykům a k učení jako tokovému. Protože každý se může naučit cizí jazyky, ale ne každý byl či je vedený tou správnou cestou.

  

Kouzelný svět MŠ Fantazie

Anglický jazyk

Angličtina je standardem vzdělávacího programu (propojení ŠVP s výukou anglického jazyka v průběhu celého dne). Mluvíme česky i anglicky. Klademe důraz na každodenní přirozený kontakt s cizím jazykem bez pocitu strachu z neznámé řeči.

Zahrada

Spojení s přírodou je pro nás velice důležité. Naše velká zahrada umožňuje pedagogům a dětem pozorovat a zkoumat přírodní zákonitosti a děje. Společně s dětmi se staráme o prostředí, které nás obklopuje. Děti se tím učí, jak důležitá je péče o rostliny, lidi a věci kolem nás tak, abychom se cítili dobře.

EDA

EDA říkáme s dětmi edukativně-stimulačním skupinám, které jsou součástí systematické předškolní přípravy dětí. Snažíme se dětem maximálně usnadnit přechod do první třídy základní školy. Používáme moderní výukové metody a vzdělávací pomůcky.

Děti se speciálními potřebami

Věnujeme pozornost mimořádně nadaným dětem a respektujeme potřeby dětí se speciálními vzdělávacími potřebami. Vytváříme respektující prostředí pro všechny. Vzděláváme a věnujeme se všem bez rozdílu.

Spolupráce s rodinou

Ceníme si Vaší důvěry, když nám svěřujete to nejcennější ve Vašem životě. Zakládáme si na úzké spolupráci s rodinou, dobrými a upřímnými vztahy. Nasloucháme Vám, rodičům. Vytváříme rodinné prostředí přímo v mateřské škole.

Pohybové aktivity / sport

Hýbat se, sportovat, být v akci – nám samotným je pohyb velmi blízký. Svoje vlastní nadšení ze sportu dětem aktivně předáváme. Podporujeme různorodé formy pohybu pro zdravý vývoj dětí.

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.