Zápis a školné

Velmi rádi Vás po předchozí domluvě přivítáme na prohlídce školy. Nepořádáme jednotlivé dny otevřených dveří, věnujeme se Vám vždy individuálně.

Zápis do mateřské školy

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY FANTAZIE NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Zápis k předškolnímu vzdělávání se koná v období 2. - 16. května.

Rozhodnutí o přijetí nejdete zde. Pokud jste přijati současně na jinou školu, sdělte nám to, prosím, obratem. Děkujeme za spolupráci.

Podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) a vyhlášky č. 14/2005 Sb., je pro děti, které dosáhnou do 31. 8. pěti let, předškolní vzdělávání od 1. 9. daného roku povinné.

Rodiče dětí 5- ti letých a starších mají tedy povinnost zapsat dítě do mateřské školy. Nemusí však dodržet spádovost, ale mohou děti přihlásit do soukromé mateřské školy, mimo vymezený školský obvod. Soukromá škola pak oznámí spádové MŠ, že dítě bylo přijato k povinnému předškolnímu vzdělávání do soukromé MŠ.

 

I. Fáze - Vydávání přihlášek

Přihlášku pro zápis dítěte do mateřské školy je možné získat, v období vydávání přihlášek 1. 4. – 30. 4. 2021, těmito způsoby:

A) elektronické vydání žádosti ZDE,

B) nebo vyzvednutí v MŠ Fantazie v pracovní době 8.00 – 15.00 hod.

 

II. Fáze – Sběr žádostí (přihlášek)

Od 2. 5. do 16. 5. 2021 v době 8.00 – 17.00 hod.

Žádost musí obsahovat:

 1. vytištěnou a podepsanou Žádost o přijetí do MŠ, kterou naleznete ZDE,
 2. kopii rodného listu dítěte, na které bude napsán text: „Souhlasím s jeho užitím pro účely zápisu do MŠ Fantazie.“ (jen pro kontrolu totožnosti dítěte a zákonných zástupců – mateřská škola prohlašuje, že po skončení správního řízení budou všechny kopie rodných listů skartovány), připojte Váš podpis,
 3. řádně vyplněnou Přihlášku dítěte k zápisu do MŠ ZDE, včetně potvrzení od lékaře.

Podání žádosti:
Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání – přihlášku doručit následujícími způsoby:

 1. poštou (rozhodující je datum podání na poštu),
 2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem, na adresu: fucikova@msfantazie.cz,
 3. osobní podání (ředitelce mateřské školy Lucii Fučíkové po předchozí telefonické domluvě),
 4. do schránky mateřské školy na adrese Voroněžská 5, 616 00 Brno.

O zaevidování žádosti o přijetí budete informováni e-mailem na kontaktní adresu z žádosti.

 

III. Fáze – Přijímací řízení

17. – 26. 5. 2021

Škola Vám v termínu 17. 5. – 26. 5. 2021 osobně nebo písemně doručí „Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí dítěte“.

Podání přihlášky je možné i po 26. 5. 2021, po třetí fází, v případě volné kapacity.

 

Kritéria pro přijetí dítětě do MŠ:

 • věk dítěte,
 • absolvování povinných pravidelných očkování,
 • sebeobsluha (předpokládá se dopomoc),
 • motorické dovednosti odpovídající aktivitám MŠ (vycházka, pobyt na školní zahradě, výlet apod.),
 • úhrada školného a další povinnosti vyplývající ze Školního řádu.

Pobyt dětí může začínat tzv. adaptačním obdobím, často za účasti rodičů. Délka adaptační doby se stanoví na základě domluvy rodiče a učitelky.

Školné

Nástupy dětí probíhají celoročně a nemusí být k prvnímu dni v měsíci, prohlídku našich prostor si můžete po předchozí domluvě dohodnout se zástupkyní ředitelky školy Mgr. Kateřinou Jančíkovou na telefonním čísle +420 732 156 735 nebo s ředitelkou mateřské školy Lucií Fučíkovou na telefonním čísle + 420 728 851 832

 

Ceník Mateřské školy Fantazie

Pro děti ve věku od 2 do 3 let je možná tato docházka:

Četnost docházky Čas docházky Cena
5 dní v týdnu docházka celý den* 10.500,- Kč/ měsíc + strava 44,- Kč/den
docházka na dopoledne** 8.500,- Kč/ měsíc + strava 44,- Kč/den
4 dny v týdnu docházka celý den* 8.500,- Kč/ měsíc + strava 44,- Kč/den
docházka na dopoledne** 6.500,- Kč/ měsíc + strava 44,- Kč/den
3 dny v týdnu docházka celý den* 6.500,- Kč/ měsíc + strava 44,- Kč/den
docházka na dopoledne** 4.500,- Kč/ měsíc + strava 44,- Kč/den

*docházka v časovém rozmezí 07:00 – 17:00, příchod dětí nejlépe do 08:30
**docházka v časovém rozmezí 07:00 – 13:00, příchod dětí nejlépe do 08:30

 

Pro děti ve věku od 3 let je možná docházka pouze na celý týden na celý den:

Četnost docházky Čas docházky Cena
5 dní v týdnu docházka celý den* 10.500,- Kč/ měsíc + strava 44,- Kč/den

*docházka v časovém rozmezí 07:00 – 17:00, příchod dětí nejlépe do 08:30

 

Školné zahrnuje:

 • English standard - celodenní česko-anglický program každý den,
 • Kouzelná škola - lekce pro předškoláky přímo v naší Anglické ZŠ v rámci projektu,
 • EDU-KID (edukativně – stimulační skupiny), vzdělávací program pro budoucí prvňáčky, přípravná třída,
 • ALL WELCOME - mateřská škola je vhodná i pro děti cizinců,
 • plavecký výcvik, cvičení a lekce bruslení pod vedením zkušených trenérů,
 • nadstandardně vybavené třídy s interaktivními tabulemi,
 • tělocvična a keramická dílna v budově školky, hřiště s umělým povrchem na naší zahradě,
 • přímo v našich prostorách nabízíme zájmové odpolední kroužky,
 • bezpečné a příjemné prostředí v zeleni s vlastní zahradou o rozloze 4 000 m2 se stromodomkem,
 • individuální přístup k dětem, max. počet dětí 18 ve třídě,
 • PPP - pedagogicko-psychologická poradna součástí budovy mateřské školy,
 • zdravé stravovací návyky,
 • bohaté doplňující výukové programy,
 • hračky a didaktické pomůcky,
 • metodické materiály,
 • stálý a kvalifikovaný pedagogický tým,
 • společné aktivity a pravidelná setkávání s rodiči,
 • pojištění dětí.

Školné nezahrnuje:

 • stravné + ostatní náklady vč. DPH,
 • výlety,
 • víkendové akce,
 • školu v přírodě,
 • lyžařský výcvik.

Platba školného:

 • v hotovosti v kanceláři školy,
 • na bankovní účet 37525900/2700, vedený UnitCredit Bank, a.s. pod variabilním symbolem.

Školné a mimoškolní aktivity se hradí buď v hotovosti v kanceláři mateřské školy, nebo převodem na účet.

Nabízíme možnost platby formou benefitního portálu Edenred Junior.

Při ukončení docházky dítěte do školky je stanovena měsíční výpovědní lhůta. Školné je považováno za paušální platbu, rozpočítanou na 10 měsíců docházky. V době nepřítomnosti dítěte je školné splatné a nevrací se.

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.