Organizační informace

Chcete vědět, jaký je provoz mateřské školy?

COVID

0. Průběh testování COVID-19 od 12.4. 2021

Mateřská škola je otevřena pro předškoláky a pro děti zaměstnanců vybraných profesí.

Průběh testování COVID-19 probíhá každé pondělí a čtvrtek při příchodu do naší školky:

 • rodič přivede své dítě rovnou do tělocvičny školky,
 • po příchodu si rodič a dítě vydezinfikují ruce a posadí se ke stolečku, kde proběhne samotné testování,
 • dohlížející osoba rodiči předá test a popřípadě dovysvětlí postup testování,
 • rodič dítě otestuje, zde najdete instruktážní video ZDE nebo přehledný testovací leták ZDE
 • rodič s dítětem počkají v tělocvičně na vyhodnocení testu, které trvá 15 min.,
 • výsledek testu rodič nahlásí dohlížející osobě,
 • v případě NEGATIVNÍHO testu rodič odvede venkem dítě do třídy (předškoláci do své třídy Včeličky, ostatní děti do třídy Sovičky),
 • v případě POZITIVNÍHO testu jde dítě s rodičem rovnou domů,
 • (poté je nutné kontaktovat praktického lékaře dítěte a požádat o vystavení e-žádanky na provedení RT-PCR testu ve zdravotnickém zařízení).

Organizace školního roku

I. Provoz mateřské školy

První školní den je v úterý 1. 9. 2020.
Bližší informace o zájmových kroužcích budou zveřejněny v průběhu září v sekci Kroužky.

pondělí–pátek 7.00–17.00 hod.
je možné předem dohodnout individuální dobu vyzvednutí dítěte

II. Prázdniny a volné dny v mateřské škole

 • Vánoční prázdniny: 23. 12. 2020–3.1. 2021, včetně.
 • Hlavní prázdniny: 1. 7.–31. 8. 2021, mateřská škola je uzavřena od 23. 8. do 31. 8. 2021.
 • 23. 8.–31. 8. 2021 přípravný týden.

III. Státní svátky v mateřské škole

 • 28. 9. 2020 Den české státnosti.
 • 28. 10. 2020 Den vzniku samostatného československé­ho státu.
 • 17. 11. 2020 Den boje za svobodu a demokracii.
 • 24. 12. 2020 Štědrý den.
 • 25. 12. 2020 1. svátek vánoční.
 • 26. 12. 2020 2. svátek vánoční.
 • 1. 1. 2021 Den obnovy samostatného českého státu.
 • 2. 4. 2021 Velký pátek.
 • 5. 4. 2021 Velikonoční pondělí.
 • 1. 5. 2021 Svátek práce.
 • 8. 5. 2021 Den vítězství.
 • 5. 7. 2021 Den slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje.
 • 6. 7. 2021 Den upálení mistra Jana Husa.

Rámcový režim dne

Předškolní vzdělávání dětí probíhá dle školních vzdělávacích programů a v denním režimu v něm uvedeném. Stanovený denní režim může být přizpůsoben potřebám dětí a učitelek.

 • 7.00–8.30 – scházení dětí, klidné a postupné začlenění dětí do dopoledních her a činností spontánní hry, výtvarné a pracovní činnosti s rozvíjením individuálních zálib a talentů.
 • 8.30–9.00 – úklid hraček, hygiena a příprava na svačinu.
 • 9.00-9.30 – svačina. 
 • 8.30–8.55 – ranní komunikační kruh v čestině nebo angličtině.

Ranní kruh v češtině: výchovná činnost, didakticky zacílené činnosti individuální, skupinové či frontální, které navazují na třídní vzdělávací programy, pohybové aktivity, rozcvička, hrové a relaxační chvilky zaměřené na paměťové a logické hry, procvičování všech smyslů, jazykovou průpravu, grafomotoriku, zpěv, příprava na pobyt venku.

Ranní kruh v angličtině: anglická příprava, činnost na dané téma v AJ, dramatická výchova, zpívání, pohybová antivita, příprava na pobyt venku.

 • 10.00–11.30 – pobyt venku, výchovná činnost na zahradě, hry na školní zahradě, v letním období pobyt venku zaměřený na hry, pohybové aktivity, pracovní činnosti, vycházky s umožněním poznávací a řečové aktivity, turistika, sezónní činnosti. Činnosti jsou přizpůsobovány kvalitě ovzduší, pobyt venku se neuskutečňuje při mrazu, silném větru, dešti a při inverzi.
 • 11.30–11.45 – příchod do MŠ (dle jednotlivých tříd).
 • do 11.45 – převlékání, hygiena.
 • 11.45–12.30 – oběd.
 • 12.30–13.00 – hygiena, příprava na odpočinek, odchod dětí domů po obědě.
 • 13.00–14.30 – čtení nebo poslech pohádky, relaxační hudby, odpočinek, potřeba spánku vychází z individuálních potřeb dětí. Odpočívají všechny děti při čtení pohádky, poslechu ralaxační hudby. Děti s nižší potřebou spánku vstávají, učitelka jim nabízí náhradní klidové aktivity. Hry a činnosti zaměřené na volnou tvořivost dětí, inndividulání přípravu.
 • 14.30–15.00 – hygiena, odpolední svačina.
 • 15.15–17.00 – odpolední činnosti, odchod dětí domů, odpolední zájmové činnosti – dle volby dětí, individuální práce s dětmi, výtvarné a pracovní činnosti, dokončení práce dopoledních činností, pohybové činnosti a relaxační cvičení, respirační a jazykové chvilky, v letním období pobyt venku spojený se sezónními činnostmi a otužováním.

Povinné předškolní vzdělávání má formu pravidelné denní docházky v pracovních dnech. Povinné předškolní vzdělávání se stanovuje v rozsahu 4 hodin denně, a to v časovém rozmezí 8:30 – 12:30 hod./denně.

 • Spontánní hra probíhá od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.
 • Didakticky cílené činnosti (činnosti řízení pedagogem) probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.
 • Pohybové aktivity probíhají denně. Zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry.

- průběžně: pohybové chvilky a hudebně pohybové činnosti, psychomotorické hry.

- 1x týdně didakticky cílené pohybové činnosti.

- denně: dostatečné zařazování pohybu při spontánních hrách a pohybu venku.

Tato organizace není závazná a může se přizpůsobovat činnostem daného dne. Je důležité, aby děti byly v mateřské školce přítomny do 08:30 hod. V 08:30 hod. začíná společná práce s dětmi. Ranní komunikační kruh je první část dne, kdy se všichni přivítáme a seznámíme se s naším denním plánem, s činnostmi, které budeme dělat. Pro děti je ranní komunikační kruh důležitým socializačním činitelem. Všechny činnosti v průběhu dne jsou uskutečňovány prožitkovým, pestrým, variabilním a motivačně stimulujícím způsobem, s ohledem na individuální potřeby a zájmy dětí, jejich biologický rytmus i specifické věkové zvláštnosti.

Odpolední zájmové kroužky začínají od 15:00 hod.

 • Spontánní hra probíhá od příchodu dětí do pobytu venku a po odpoledním odpočinku – probíhají celý den, prolínají s činnostmi řízenými učitelkami ve vyváženém poměru, se zřetelem na individuální potřeby dětí.
 • Didakticky cílené činnosti (činnosti řízené pedagogem) probíhají v průběhu celého dne formou individuální, skupinové či kolektivní práce učitelek s dětmi, vycházejí z potřeb a zájmů dětí.
 • Pohybové aktivity probíhají denně. Zdravotně zaměřené cvičení (vyrovnávací, protahovací, uvolňovací, dechová, relaxační) a pohybové hry.

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.