Živá zahrada

Naším cílem je dosažení dovedností prospěšných tělesnému, duševnímu a sociálnímu zdraví, které jsou souhrnně nazvány „zdravý životní styl“.

Vzhledem k tomu, že naši mateřskou školu navštěvují zejména děti bydlící v panelových domech, na sídlištích, v centru města, kde životní prostředí není zcela optimální pro jejich zdravý vývoj, cíleně se zaměřujeme na rozvoj takových dovedností a zkušeností dětí, kterými mohou ovlivnit zdraví nejen svoje, ale i okolního světa.

Dlouhodobé záměry rozvoje

Vytváříme kvalitní mateřskou školu, která dává dětem možnost rozvinout základní kompetence pomocí hry, učení ve skupině, práce v okruhu různých tematických oblastí. Dáváme dětem možnost rozvíjet dovednosti, znalosti, schopnosti, postoje v základních oblastech lidského života a poznání. Poskytujeme dětem svobodu a možnost, aby samy ovládaly svůj každodenní život v mezích schopností, které jsou dány zejména věkem a stupněm vývoje. Při své každodenní práci vycházíme právě z těchto přesvědčení, ale v jejich užívání se snažíme být přizpůsobivé, a tak otevírat možnosti pro příjemné zážitky.

Uvědomuje si, že pro budování a vytváření vztahu k životnímu prostředí není žádné místo na světě důležitější než místo, kde dítě vyrůstá. Děti, které navštěvují naši mateřskou školu Fantazie, žijí v centru města nebo na velkých sídlištích a je v celku pochopitelné, že jejich vztah k přírodě je povětšinou takřka teoretický. Nejranější dětství je zvláštní vývojovou periodou, velmi citlivou na vnější stimulaci. Je to období, kdy se pro další vývoj člověka dá udělat mnoho k jeho dobru, ale zároveň se může i poškodit. Vztah k přírodě je v dětech přirozeně zakódován a je potřebné ho dále rozvíjet a upevňovat. Z dětí můžeme tímto způsobem vychovat zodpovědné lidi, ochotné pomáhat, lidi, kteří si váží okolního životního prostředí. Podněty, které dětem v této oblasti dáváme, je pozitivně ovlivňují v běžném životě, stávají se ohleduplnější a citlivější. V dnešní přetechnizované době se právě školní zahrada stává často pro děti jedinou možností zachování jejich kontaktu s přírodou.

Proto i my, pedagogové naší školy, se snažíme přeměnit klasické pojetí školní zahrady jako hřiště, poskytující dětem pouze příležitost k rozvoji pohybových dovedností, na místo, kde se mohou děti učit vnímat všemi smysly, poznávat živou a neživou přírodu, vnímat, že svět má svůj řád a navést děti k poznávání přírody jako celku, ve kterém probíhají přirozené změny. Chceme v dětech vybudovat vědomí, že jsou součástí světa, který je potřeba chránit pro sebe i pro budoucnost. Pobytem v zahradě se snažíme dětem poskytnout příležitost pro rozvoj fyzické, psychické a sociální samostatnosti, která je tolik potřebná pro další život.

Přírodně utvářená zahrada skýtá dětem možnost naplňovat svou potřebu pohybu, experimentovat s přírodními materiály jako je dřevo, hlína, voda, pozorovat živočichy a rostliny v jejich přirozeném prostředí a bezprostředně prožívat střídání ročních období.

Předpoklady pro tento záměr je velice dobrá poloha naší školní zahrady, která se nachází sice v bezprostřední blízkosti vysokých panelových domů, ale je zasazena do rozlehlého prostoru se vzrostlými stromy a přirozeným přírodním prostředím. Právě toto prostředí nás inspirovalo k budování přírodní zahrady. Kromě běžné údržby zahrady, která je neodmyslitelná bez aktivní účasti nás a dětí jsme začali postupně budovat různorodé prvky přírodní zahrady.

Vyrobili jsme několik větších záhonů a založili jsme i skalky. S dětmi jsme zasadili beztrnné maliny, jahody, hrášek, vyseli semínka dýní. Založili jsme bylinkový záhon. Vybavili jsme zahradu dětským zahradním nářadím a pomůckami k pozorování.

S dětmi nakupujeme a vysazujeme keře, rostliny, vybudovali jsme jednoduché zeleninové a květinové záhony.

Naše školní zahrada je místem, kde pořádáme společenské zahradní akce (divadlo, otevírání a zamykání zahrady, pasování předškoláků, tematické akce).

Naším cílem je vytvořit

  • místo k environmentální výchově a vzdělávání dětí,
  • ekologickou „Živou zahradu“,
  • Místo generačního setkávání,
  • V místním měřítku i místo k přímé ochraně prostředí.

Rychlý rozcestník

Informace pro děti v naší školce nebo o odpoledních aktivitách i pro veřejnost.